מסלול יזמי

הכרה ואפיון

 • הגדרת דרישות המשקיע ותיאום ציפיות .
 • חתימת הסכם התקשרות עם המשקיע.


איתור הנכס

 • חיפוש נכסים העומדים בקריטריונים.
 • ניתוח כדאיות לנכסים שאותרו וחישוב סכום הצעה לרכישה.
 • הגשת הצעות – הגשת הצעה הינה התחייבות לרכישת הנכס בכפוף לתוצאות בדיקת המפקח.
 • הצעה התקבלה.


בדיקת הנכס

 • העברת מקדמה לחשבון עו"ד בנאמנות – 10% מסכום הרכישה.
 • בדיקה של הנכס ע"י מפקח מטעמנו.
 • במידה ותוצאות הבדיקה לא טובות ניתן לסגת מהעסקה ולקבל את ה 10% מסכום הרכישה בחזרה.


שלבים משפטיים

 • התקדמות בנושאים המשפטיים – בעיקר עורכי הדין.
 • העברת 90% מסכום הרכישה לעו"ד בנאמנות.
 • העברת בעלות של הנכס (closing date).


השבחת הנכס

 • קבלת חזקה והכנת הנכס למגורים.
 • קבלת הצעות לשיפוץ הנכס.
 • בנייית תכנית עבודה לשיפוץ.
 • שיפוץ הנכס.


היערכות לניהול שוטף

 • התקשרות למול חברת ניהול .
 • שיווק הנכס.
 • חתימת חוזה שכירות.
 • הכנסת דייר.